Aydınlatma Metni | Ento KBB

Aydınlatma Metni

“ ENTO KULAK BURUN BOĞAZ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. “ (kısaca ENTO KBB “ ) olarak, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereğince Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerin; toplanması, kullanım amacı işlenmesi, aktarımı, saklama süresi ile veri gizliliği ve koruma faaliyetlerini Kişisel Verileri Koruma Kanun’u yönetmelikler ve mevzuatlar kapsamında gerçekleştirmektedir. Bilgi Güvenliği ve KVK Kanunu kapsamında güvenlik tedbirleri almakta ve haklarınız konularında sizi bilgilendirmektedir, kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz. Hastalarımız ve yakınları tarafından paylaşılan her türlü kişisel veriyi hasta mahremiyetine KVK Kanununa göre özen gösterecek şekilde ve kişisel verilerinize ilişkin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacak şekilde korumakta ve saklamaktayız.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI

ENTO KBB “   6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’ unda belirtilen yasal düzenlemeler ile yönetmelikler ve mevzuat hükümleri çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemekte ve muhafaza etmekteyiz. Kişisel verileriniz, sağlık hizmetlerinin yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda ENTO KBB “ ’nın yapmış olduğu sözleşmelerden doğan yükümlülükleri ile diğer yasal yükümlülüklerini tam ve eksiksiz yerine getirilebilmesi amacı ile toplanır. Kişisel veriler, verilen sağlık hizmetlerine bağlı olarak şekillenmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, çağrı merkezi, internet sitesi, online hizmetler, whatsApp ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.

Kişisel Verileriniz;
Adınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, Tıp Merkezimizce oluşturulan hasta dosyası içeriği ile sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz; adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve diğer iletişim verileriniz, ödeme, kredi kartı, banka bilgileri ve faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz; muhtelif zamanlarda tarafımızca elektronik olan veya olmayan yöntemlerle edinilen sesli ve/veya dijital bilgiler; Tıp Merkezimize veya Web Sitemize (www.entokbb.com ) yapmış olduğunuz ziyaretler neticesinde elde edilen ve/veya edilebilecek verilerininz,ayrıca görüntülü ve/veya sesli kamera kaydı görüntüleriniz; tüm tıbbi teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi esnasında elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz; Özel Sağlık Sigortasına ait verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz, internet sitemizde bulunan çeşitli iletişim yöntemleri vasıtası ile gönderdiğiniz sağlık ve kimlik verileriniz ödeme ve faturalama bilgileri gibi finansal verileriniz dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli olabilecek verilerinizden gerekli olanlar Tıp Merkezimiz tarafından işlenecektir.

ENTO KBB “ ’ ın düzenlediği eğitim, seminer,anket veya çeşitli organizasyonlara katıldığınızda veya internet sayfalarını ziyaretiniz veya bu sitelerde gezinmeniz halinde de kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlar ve amaçları dahilinde işlenecektir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Tıp Merkezimiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir;

Özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere kişisel verileriniz;

 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık hizmetleri ile finansman planlaması,
 • Hizmetlerimiz karşılığının faturalandırma,
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma,
 • Anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması;
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edilebilmesi,
 • Kampanya ve bilgilendirmelerin mesaj, e-mail veya başka şekillerde yapılması,
 • Tıp Merkezinin iç işleyişinin planlanması,
 • Suistimal ve/veya yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
 • Sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme,
 • Tıp Merkezimiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve
  idari tedbirleri alınması,
 • Size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizin saklanması ile İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza edilmesi,
 • Hasta memnuniyetinin ölçülmesi dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

Ayrıca kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler kanunu ve Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup ENTO KBB “  Tıp Merkezimize ve/veya tedarikçilerimize ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir. Ayrıca, Tıp Merkezi çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunluluklar kapsamında, çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ile iş barışının sağlanması gibi işletmesel nedenler ile işverenin yönetim hakkı gereğince tarafımızdan veya işbirliği yaptığımız veya yetkilendirdiğimiz gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ VE KURULUŞLAR

Kişisel verileriniz, Kanun ve benzeri mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla:

 • Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Aile Hekimliği Merkezleri,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu,
 • Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik ve hayat sigortası ve benzeri)
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve benzeri kolluk kuvvetleri,
 • Nüfus Müdürlüğü,
 • Türkiye Eczacılar Birliği,
 • Türk hekimleri Odası,
 • Cumhuriyet Başsavcılıları, Mahkemeler, tahkim yargılamasında hakem veya hakemler,
 • Tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvar, merkez ve benzeri üçüncü kişiler,
 • Yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz,
 • Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu,
 • Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler
 • Hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
 1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
  Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda ENTO KBB “ ’in sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirilebilmesi amacı ile KVKK da belirlenen ilkeler çerçevesinde toplanır.
 2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, mevzuat uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

ENTO KBB “ , kişisel verilerinizi yasanın emrettiği yasal düzenlemelere uygun olarak korumaktadır. Tıp Merkezimiz tarafından kişisel verilerinizin korunması için idari ve teknik anlamda güvenlik tedbirleri alınmış ve bundan sonra da alınmaya devam edilecektir.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi www.entokbb.com web  adresinde yer alan Başvuru Formunu doldurularak

KAZIM DİRİK MAHALLESİ 364/1 Sokak No:36/A BORNOVA – İZMİR  adresine ;

 • Elden teslim edebilir,
 • Noter kanalıyla gönderebilir,
 • ento@hs03.kep.tr Adresine elektronik imzalı;

Olarak  iletebilirsiniz.

 

Telefon Hattı